การตรวจสอบเครดิตของลูกค้า  Dun & Bradstreet (D&B)  รวมถึงการวัดความเสี่ยง เขาจัดลำดับดังนี้ 

               

Rating (KEY)

 

Credit Risk Assessment

Proposed Credit Limit

CRI 1

Minimal

Credit can proceed with favorable terms

Large amount

CRI 2

Low

Credit can proceed promptly

Fairly large amount

CRI 3

Average

Credit can proceed normally

Moderate amount

CRI  4

Above average

Credit should proceed with monitor

Small amount – Periodical review

CRI 5

Fairly High

Credit should be extended under guarantee

C.O.D. To Small amount

CRI 6

High

Credit is not recommemded

C.O.D.

NR

Assessment not Conducted

Insufficient data available

No recommendation

 

                          การจะให้ Rating เขาให้ดูอะไรบ้าง

 

  1. ข้อมูลทั่วไป  ประกอบไปด้วย

-         ชื่อบริษัท

-         ที่ตั้ง  เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ เบอร์ Fax

-         ระยะเวลาที่เปิดดำเนินกิจการ

-         ประเภทธุรกิจ

-         ทุนจดทะเบียน ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ชำระเต็ม

-         ขนาดจำนวนพนักงาน

     -      ประวัติผู้บริหาร

2. รายงานข้อมูลงบการเงิน ( Financial Statement )

-     งบดุล ( Balance Sheet )

-   งบกำไรขาดทุน ( Income Statement )

-     เปรียบเทียบงบดุล และ งบกำไรขาดทุน 3 ปีย้อนหลัง

     เทียบเป็นสัดส่วนร้อยละ %

       -      วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน  4 หมวด   

                 อัตราส่วนทางการเงินใหญ่ ๆ

3.    ข้อมูลทางด้านธนาคาร. การประกันภัย

-     ธุรกรรมกับธนาคาร เปิดวงเงินสินเชื่อ O/D อื่น ๆ

-     การทำประกันภัย สินทรัพย์ถาวร , สินทรัพย์อื่น ๆ

 

    4.  ข้อมูลพฤติกรรมในการจ่ายชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ทางการค้า

 

5.    รายชื่อผู้ถือหุ้น รวมทั้ง อำนาจกรรมการลงนาม

 

     6.  ประวัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ทุนจดทะเบียน 

7.   ประวัติกรรมการบริหารบริษัท

 

8.ข้อมูลการขายสินค้า ในประเทศ ต่างประเทศ การให้วงเงินเครดิตลูกค้ารายย่อย

-         ลูกค้าหลักเป็นใคร , แหล่งซื้อสินค้าโดย Suppler หลักใหญ่เป็นใคร

-         คู่แข่งมีใครบ้างในอุตสาหกรรมเดียวกัน

-         สินค้าที่ขายวัตถุดิบนำเข้า หรือในประเทศ สินค้าหายาก หรือไม่ เสียภาษีหรือไม่

-         จำนวนสาขาที่มีอยู่ในปัจจุบัน แนวโน้มการเปิดสาขา

 

9. อื่น ๆ ที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการให้ Credit ทางการค้าได้  เช่น ข้อมูลคดีทางด้านศาล บุคคลล้มละลาย

 

       

 

หลังจากได้ข้อมูลมาแล้ว ก็ต้องนำมาพิจารณาถึงการให้ Scoring ในการให้ Credit และ ประเมินความเสี่ยง ดังนี้

 

CRI serves only as a guide to assess the credit risk subject

 

Key Areas

Score

Weight  %

Weighted Score

A. Net Profit Growth

 

 

  Score * Weight

B. Net Worth Growth

 

 

 

C. Working Capital Growth

 

 

 

D. Sales Growth

 

 

 

E. Currrent Ratio

 

 

 

F. Debt Equity Ratio

 

 

 

G. Net Worth

 

 

 

H. Overdraft

 

 

 

I. Incidence Of Slow Payments

 

 

 

J. Legal Structure

 

 

 

K. Public Record

 

 

 

L.. Length Of  Operation

 

 

 

M. Principal’S Antecedents

 

 

 

Total Weight ( excluding – Score )

*

100 %

 =sum ( A: M )

 

 

Remark * ค่า Score  มีค่าระหว่าง  1 – 6  โดยมีข้อกำหนดดังต่อไปนี้

 

Score

Risk

 1

Minimal

 2

Low

3

Average

 4

Above average

 5

Fairly High

6

High

NR

Assessment not Conducted

 

·        Weight  นั้น เป็นการเทียบสัดส่วนในการให้น้ำหนัก จากค่า 100 % โดยเปรียบเทียบแต่ละค่าในการให้คะแนน

ตัวอย่าง จากผลคำนวณดังกล่าวเมื่อเราได้ค่าจากผลรวมของ Score *  Weight แล้ว ได้ค่าของ Total Weight มีค่าเท่ากับ  0.99 การจัดลำดับจะตกอยู่ใน

CRI 1 ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำ สามารถปล่อยวงเงินสินเชื่อได้จำนวนสูงสุด 

 

อื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ 

ข้อมูลประกอบ D&B Rating Key - Thailand

การปล่อยวงเงินเครดิตทาง  D&B เขาแนะนำสูตรที่เขาใช้แล้วได้ ให้ดูรายละเอียดดังนี้

Copyright by anantachai ittiworapong