การปล่อยวงเงินเครดิตทาง  D&B เขาแนะนำมาตราฐาน ให้ดูรายละเอียดดังนี้

 

การให้ Credit ทางการค้าที่สามารถ  Recommend Credit  ได้ มีหลักเกณฑ์ดังนี้

 

ตัวอย่างบริษัทในการให้เครดิตทางการค้า

 

สูตรทั้ง 5 สูตร

วงเงินเครดิต

1. 1 % ของรายได้

  3.9  ล้านบาท

2. 20 % ของเงินทุนหมุนเวียน ( working Capital )

  5.6  ล้านบาท

3. 10 % ของส่วนผู้ถือหุ้น

   8.2  ล้านบาท

4. ไม่เกิน 25% ของเจ้าหนี้การค้ารวม

14.5  ล้านบาท

5. 10% ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว

 6 ล้านบาท

 

วงเงินที่สามารถปล่อยสินเชื่อได้ อยู่ระหว่าง 3.9 ล้านบาท – 14 ล้านบาท

 

            หลักเกณฑ์ในการพิจารณาดังกล่าว พิจารณาได้ดังนี้

 

1.หลักเกณฑ์ในการพิจารณาวงเงินเครดิตจากงบกำไรขาดทุน

   

พิจารณาจาก    1 % ของรายได้  Example     1%(390)  = 3.9 ล้านบาท

 

 

 2. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาวงเงินเครดิตจากงบดุล

 

พิจารณาจาก    20 % ของเงินทุนหมุนเวียน  Example   20 % (28) =   5.6 ล้านบาท

 

สินทรัพย์หมุนเวียน  142 -114  ล้านบาท คงเหลือ  ประมาณ 28 ล้านบาท

 

 

 

3.พิจารณาจาก   10% ของส่วนผู้ถือหุ้น  

 

ในตัวอย่างนี้ ส่วนของผู้ถือหุ้น ประมาณ 82 ล้านบาท  สัดส่วน 10 % คงเหลือเท่ากับ 8.2 ล้านบาท

 

 

 

4.พิจารณาจาก   ไม่เกิน 25% ของเจ้าหนี้การค้ารวม หริอ ¼ ของเจ้าหนี้ทางการค้าทั้งหมด

 

ตัวอย่าง  เจ้าหนี้ทางการค้าปี  45 เท่ากับ  58 ล้านบาท 

 

25% ( 58 ) = 14.5 ล้านบาท

 

 

 

 

5.พิจารณาจาก   10% ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว

 

จากตัวอย่าง นี้ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วทั้งหมด  60 ล้านบาท  

 

                10 %  * ( 60 ) =  6 ล้านบาท

 

 

copyright by anantachai ittiworapong