บันทึกการท่องเที่ยว จังหวัดพังงา
เกาะสิมิรัน - หมู่เกาะสุรินทร์ กับ ไพกว้างทัวร์ 30/1/46-4/1/47

ถ่ายรูปร่วมกัน ณ เกาะแปดตรงหินเรือใบ  

ถ่ายรูปร่วมกันถึงฝั่งกลับกรุงเทพ  

พระอาทิตย์ตก มุ่งหน้าสู่เกาะ 4

ประการังถ่ายบนผิวน้ำ ณ หมู่เกาะสุรินทร์

บนหินเรือใบ จุดชมวิว

 หล่อที่สุด

  Copyright By  : Anantachai  Ittiworapong.

   Next