ข้อแตกต่างระหว่างงบสรุปและงบละเอียด

 

       เป็นพนักงานขายก็แสนลำบาก ราคาก็มีให้เลือกทั้งงบสรุปและงบละเอียด ลูกค้าส่วนใหญ่ยังสงสัยว่าทำไมราคาต่างกัน แล้วมันแตกต่างกันอย่างไร  ข้อแตกต่างของงบการเงินสรุป และ งบละเอียด ไปดูกันดีกว่าครับ

 

งบดุลแบบสรุป

 

บริษัท ทีเอ ออเร้นจ์ จำกัด
T.A. ORANGE COMPANY LIMITED

งบดุล
31 ธันวาคม 2546

  หน่วย : บาท
สินทรัพย์
  ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับสุทธิ ,,,.
  สินค้าคงเหลือ ,,.
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน ,,,.
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์(สุทธิ) ,,,.
  รวมสินทรัพย์ ,,,.
หนี้สินและทุน
  เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย ,,,.
    รวมหนี้สินหมุนเวียน ,,,.
  รวมหนี้สิน ,,,.
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้น ,,,.
ทุนจดทะเบียน ,,,.
ทุนชำระแล้ว ,,,.
จำนวนหุ้น ,,, หุ้น

 

 

งบดุลงบละเอียด

 

บริษัท ทีเอ ออเร้นจ์ จำกัด
T.A. ORANGE COMPANY LIMITED

งบดุล.
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546

สินทรัพย์

หน่วย:บาท
สินทรัพย์หมุนเวียน  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
     เงินสดในมือ ,,.
     เงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก ,,,.
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ,,,.
     เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน ,.
ลูกหนี้การค้า  
     ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ,,,.
     ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น ,,.
     รายได้ค้างรับ ,,.
     ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (,,.)
รวมลูกหนี้การค้าสุทธิ ,,,.
     ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ,,.
สินค้าคงเหลือ  
     สินค้าสำเร็จรูป ,,.
รวมสินค้าคงเหลือ ,,.
     ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน ,,,.
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  
     ภาษีมูลค่าเพิ่มยังไม่ถึงกำหนด ,,.
     ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า ,,.
     เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง ,,.
     ลูกหนี้อื่น ,,.
     ลูกหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ,.
     ดอกเบี้ยค้างรับ ,,.
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ,,.
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน ,,,.
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  
     ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ ,,,.
     เครื่องหมายการค้า ,,.
     สินทรัพย์อื่น ,,.
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ,,,.
รวมสินทรัพย์ ,,,.

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

 
หนี้สินหมุนเวียน  
     เงินกู้ยืมระยะสั้น ,,,.
     เจ้าหนี้การค้า ,,,.
     เจ้าหนี้อื่น ๆ ,,.
     หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี ,,.
     ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี ,,,.
     เจ้าหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้อง ,,.
     ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ,,,.
     รายได้ค่าบริการรอการรับรู้ ,,.
     หนี้สินหมุนเวียนอื่น ,,.
รวมหนี้สินหมุนเวียน ,,,.
หนี้สินไม่หมุนเวียน  
     เจ้าหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้อง ,,.
     หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน ,,.
     หนี้สินของบริษัทย่อยส่วนที่เกินทุน ,,,.
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน ,,,.
รวมหนี้สิน ,,,.
ส่วนของผู้ถือหุ้น  
ทุนเรือนหุ้น  
ทุนจดทะเบียน  
     หุ้นสามัญ  
  ,,,.  หุ้น มูลค่าหุ้นละ.   บาท ,,,.
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว  
     หุ้นสามัญ ชำระแล้ว  
  ,,,.  หุ้น มูลค่าหุ้นละ.   บาท ,,,.
     ส่วนเกินมูลค่าหุ้น/ส่วนล้ำมูลค่าหุ้น - สามัญ ,,,.
     กำไร(ขาดทุน)สะสม (,,,.)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น ,,,.
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น ,,,.

 

งบกำไรขาดทุน แบบงบสรุป

 

บริษัท ทีเอ ออเร้นจ์ จำกัด
T.A. ORANGE COMPANY LIMITED

งบกำไรขาดทุน
31 ธันวาคม 2546

  หน่วย : บาท
รายได้หลัก ,,,.
  รวมรายได้ ,,,.
ต้นทุนขาย ,,,.
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ ,,,.
ดอกเบี้ยจ่าย ,,,.
ภาษีเงินได้  
  รวมรายจ่าย ,,,.
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (,,,.)
กำไรต่อหุ้น (บาท) (.)

 

 

งบกำไรขาดทุนแบบละเอียด

 

บริษัท ทีเอ ออเร้นจ์ จำกัด
T.A. ORANGE COMPANY LIMITED

งบกำไรขาดทุน
สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546

รายได้

 
     รายได้จากการบริการ ,,,.
     รายได้จากการขาย ,,.
     รายได้อื่น ,,.
รวมรายได้ ,,,.

รายจ่าย

 
     ต้นทุนบริการ ,,,.
     ต้นทุนสินค้าที่ขาย ,,.
     ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร ,,,.
รวมรายจ่าย ,,,.
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน (,,,.)
     ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)ในบริษัทย่อย (,,.)
     ค่าใช้จ่ายทางการเงิน ,,,.
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (,,,.)
     จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ,,,.
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (.)

 

หายสงสัยแล้วใช่ไหมครับ ไม่เข้าใจ ก็ Email มาครับ anantachai@bol.co.th

                

Copyright by anantachai ittiworapong