บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด
THAI PURE DRINKS LIMITED
 

ข้อมูลทั่วไปและกรรมการ

ประเภท: บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน: 9 ธันวาคม 2502
เลขทะเบียนนิติบุคคล: 271/2502
ทุนจดทะเบียน: 49,019,600 บาท
ประเภทธุรกิจ: ผลิตและจำหน่ายน้ำอัดลม
ที่ตั้ง(กระทรวง): 214 หมู่ที่ 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
ที่ตั้ง (สบช.3) 214 หมู่ 5 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ 0-2984-2000
ผู้มีอำนาจตามสบช. 3 นายจิมมี่ เร จาร์ดินา
ที่อยู่ผู้มีอำนาจ 214 หมู่ 5 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
ผู้มีอำนาจ จำนวน หรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ ในส่วนที่เกี่ยวกับเงินกู้จากบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เงินกู้ หรือ เงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคารและการขอเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต หรือการกู้ยืมเงินในวงเงินที่เทียบเท่าเป็นเงินบาทเกินกว่าห้าสิบล้านบาท ให้นายพงส์ สารสินหรือนายวัลลภ เคียงศิริ คนใดคนหนึ่งลงนามในสัญญากู้และ หรือการขอเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตร่วมกับนายเจมส์ ไมเคิล อดัมส์ หรือนางสาวกระแสร์สินธุ์ เคียงศิริ รวมเป็นสองคน เอกสารดังกล่าวจึงจะผูกพันบริษัทและถ้าวงเงินที่เทียบเท่าเป็นเงินบาทดังกล่าวไม่เกินกว่าห้าสิบล้านบาทใหนายพงส์ สารสิน หรือนายวัลลภ เคียงศิริ หรือนายจิมมี่ เรย์ จาร์ดินาหรือนางสาวกระแสร์สินธุ์ เคียงศิริ สองในสี่คนนี้ลงนามร่วมกันจึงจะผูกพันบริษัทได้ ในกรณีการดำเนินกิจการตามปกติวิสัยของบริษัทรวมทั้งการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน และดำเนินคดีในศาลให้นายพงส์ สารสิน หรือนายวัลลภ เคียงศิริ หรือนายจิมมี่ เรย์ จาร์ดินาหรือนางสาวกระแสร์สินธุ์ เคียงศิริ คนใดคนหนึ่งลงนามในสัญญาหรือเอกสารใดจึงจะผูกพันบริษัท
กรรมการ นายพงส์ สารสิน
นางอาภา เคียงศิริ
นายอาสา สารสิน
นายประหยัด บุญสูง
นายวัลลภ เคียงศิริ
นางสาวกระแสร์สินธุ์ เคียงศิริ
นางพรรณี พุทธารี
นายประยงค์ บุญสูง
นายพรวุฒิ สารสิน
นายจิมมี่ เรย์ จาร์ดินา
นายแพททริค โทมัส ซีเวอร์ท
นายเดนิส โจเซฟ เคียร์นีย์
นางลินดา มาเรีย เชียนแทนนิ
นายเจมส์ ไมเคิล อดัมส์
นายคริสเตียน ออกัสติน
บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด
THAI PURE DRINKS LIMITED
 

เปรียบเทียบงบดุล

  หน่วย : บาท
  31 ธ.ค. 45 31 ธ.ค. 44 31 ธ.ค. 43
สินทรัพย์
  ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับสุทธิ 1,291,528,726.00 967,257,044.00 736,140,018.00
  สินค้าคงเหลือ 1,855,857,560.00 1,963,182,025.00 1,864,780,840.00
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,817,896,342.00 3,653,035,059.00 3,775,350,078.00
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์(สุทธิ) 5,158,578,274.00 5,191,224,641.00 4,914,620,721.00
  รวมสินทรัพย์ 9,231,608,227.00 9,209,793,360.00 9,000,141,033.00
หนี้สินและทุน
  เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย 972,808,703.00 396,757,283.00 641,205,097.00
    รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,548,626,725.00 2,631,351,459.00 2,603,292,008.00
  รวมหนี้สิน 3,006,616,430.00 3,054,870,844.00 3,038,605,653.00
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 6,224,991,797.00 6,154,922,516.00 5,961,535,380.00
ทุนจดทะเบียน 49,019,600.00 49,019,600.00 49,019,600.00
ทุนชำระแล้ว 49,019,600.00 49,019,600.00 49,019,600.00
จำนวนหุ้น 490,196 หุ้น 490,196 หุ้น 490,196 หุ้น
บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด
THAI PURE DRINKS LIMITED
 

เปรียบเทียบงบกำไรขาดทุน

  หน่วย : บาท
  31 ธ.ค. 45 31 ธ.ค. 44 31 ธ.ค. 43
รายได้หลัก 14,054,755,781.00 13,747,672,610.00 12,306,502,786.00
  รวมรายได้ 14,132,703,216.00 14,014,818,436.00 12,375,475,730.00
ต้นทุนขาย 10,074,475,805.00 9,665,421,469.00 8,603,486,393.00
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ 3,676,017,003.00 3,778,022,946.00 3,397,614,437.00
ดอกเบี้ยจ่าย 14,602,080.00 10,191,841.00 47,479,006.00
ภาษีเงินได้ 131,042,689.00 211,111,292.00 124,214,013.00
  รวมรายจ่าย 13,896,152,562.00 13,664,747,548.00 12,172,793,849.00
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 236,550,654.00 350,070,888.00 202,681,881.00
กำไรต่อหุ้น (บาท) 482.56 714.14 413.47