บริษัท โซนี่ โมบายล์ อิเล็คทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
SONY MOBILE ELECTRONICS (THAILAND) CO.,LTD.
 

ข้อมูลทั่วไปและกรรมการ

ประเภท: บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน: 7 เมษายน 2538
เลขทะเบียนนิติบุคคล: (2)1691/2538
ทุนจดทะเบียน: 300,000,000 บาท
ประเภทธุรกิจ: ผลิตเครื่องเสียงติดรถยนต์และอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง เครื่องโทรศัพท์ของเครื่องโทรสาร และชิ้นส่วนของกล้องถ่ายวีดีโอ กิจการสำนักงานสนับสนุนการค้าและการลงทุน
ที่ตั้ง(กระทรวง): 700/402 หมู่ที่ 7 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
ที่ตั้ง (สบช.3) 700/402 หมู่ 7 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 0-3821-4900-9
ผู้มีอำนาจตามสบช. 3 นายจุนอิชิโระ อะซึมา
ที่อยู่ผู้มีอำนาจ 700/402 หมู่ 7 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ผู้มีอำนาจ กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อ และประทับตราของบริษัท
กรรมการ นายทะดะโนริ โอคาโมโตะ
นายซึโตมุ โมริ
นายมิซึโนบุ อิชิกาว่า
นายโทรุ ยามาโมโต้
นายจุนอิชิโระ อะซึมา
บริษัท โซนี่ โมบายล์ อิเล็คทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
SONY MOBILE ELECTRONICS (THAILAND) CO.,LTD.
 

เปรียบเทียบงบดุล

  หน่วย : บาท
  31 มี.ค. 46 31 มี.ค. 45 31 มี.ค. 44
สินทรัพย์
  ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับสุทธิ 2,015,257,688.00 1,890,963,834.00 1,709,393,261.00
  สินค้าคงเหลือ 289,577,367.00 339,408,448.00 714,900,775.00
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,399,363,587.00 2,352,700,569.00 2,652,175,342.00
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์(สุทธิ) 1,140,602,997.00 1,136,849,184.00 1,393,341,197.00
  รวมสินทรัพย์ 3,543,179,831.00 3,492,703,316.00 4,048,979,518.00
หนี้สินและทุน
  เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย 1,618,192,309.00 1,402,074,482.00 1,587,897,496.00
    รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,130,062,340.00 2,369,413,062.00 3,140,604,871.00
  รวมหนี้สิน 2,130,062,340.00 2,369,413,062.00 3,140,604,871.00
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,413,117,491.00 1,123,290,254.00 908,374,647.00
ทุนจดทะเบียน 300,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00
ทุนชำระแล้ว 300,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00
จำนวนหุ้น 3,000,000 หุ้น 300,000 หุ้น 300,000 หุ้น
บริษัท โซนี่ โมบายล์ อิเล็คทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
SONY MOBILE ELECTRONICS (THAILAND) CO.,LTD.
 

เปรียบเทียบงบกำไรขาดทุน

  หน่วย : บาท
  31 มี.ค. 46 31 มี.ค. 45 31 มี.ค. 44
รายได้หลัก 12,968,528,815.00 11,216,636,353.00 14,378,494,598.00
  รวมรายได้ 12,984,696,256.00 11,255,656,056.00 14,387,386,002.00
ต้นทุนขาย 12,324,564,739.00 10,808,066,382.00 14,069,822,211.00
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ 228,455,724.00 203,224,122.00 341,960,237.00
ดอกเบี้ยจ่าย 7,364,068.00 28,118,286.00 25,739,023.00
ภาษีเงินได้ 10,924,488.00 1,331,659.00 2,627,505.00
  รวมรายจ่าย 12,571,309,019.00 11,040,740,449.00 14,440,148,976.00
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 413,387,237.00 214,915,607.00 (52,762,974.00)
กำไรต่อหุ้น (บาท) 137.80 716.39 (175.88)