บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด
SIAM KRAFT INDUSTRY CO.,LTD.
 

ข้อมูลทั่วไปและกรรมการ

ประเภท: บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน: 27 พฤศจิกายน 2527
เลขทะเบียนนิติบุคคล: 4210/2527
ทุนจดทะเบียน: 250,000,000 บาท
ประเภทธุรกิจ: กระดาษคราฟท์
ที่ตั้ง(กระทรวง): 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
ที่ตั้ง (สบช.3) 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ 0-2586-4444
ผู้มีอำนาจตามสบช. 3 นายวินิจ องค์เนกนันต์
ที่อยู่ผู้มีอำนาจ 56/15 หมู่ 6 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
ผู้มีอำนาจ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และ ประทับตราสำคัญของบริษัท
กรรมการ นายสมบูรณ์ ชัชวาลย์
นายอวิรุทธ์ วงศ์พุทธพิทักษ์
นายไพรัช เมฆอาภรณ์
บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด
SIAM KRAFT INDUSTRY CO.,LTD.
 

เปรียบเทียบงบดุล

  หน่วย : บาท
  31 ธ.ค. 45 31 ธ.ค. 44 31 ธ.ค. 43
สินทรัพย์
  ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับสุทธิ 1,813,384,545.00 1,625,716,314.00 895,071,515.00
  สินค้าคงเหลือ 300,966,099.00 327,624,670.00 367,048,071.00
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,403,921,126.00 2,420,601,875.00 2,843,259,904.00
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์(สุทธิ) 465,890,399.00 470,593,944.00 470,441,103.00
  รวมสินทรัพย์ 2,938,624,515.00 2,987,637,761.00 3,434,660,209.00
หนี้สินและทุน
  เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย 1,352,511,118.00 1,284,855,869.00 1,174,140,815.00
    รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,613,079,341.00 2,572,978,180.00 3,060,068,779.00
  รวมหนี้สิน 2,621,316,617.00 2,581,155,900.00 3,157,031,606.00
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 317,307,898.00 406,481,861.00 277,628,603.00
ทุนจดทะเบียน 250,000,000.00 250,000,000.00 250,000,000.00
ทุนชำระแล้ว 250,000,000.00 250,000,000.00 250,000,000.00
จำนวนหุ้น 2,500,000 หุ้น 2,500,000 หุ้น 2,500,000 หุ้น
บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด
SIAM KRAFT INDUSTRY CO.,LTD.
 

เปรียบเทียบงบกำไรขาดทุน

  หน่วย : บาท
  31 ธ.ค. 45 31 ธ.ค. 44 31 ธ.ค. 43
รายได้หลัก 16,026,579,663.00 15,911,414,773.00 16,012,812,675.00
  รวมรายได้ 16,056,707,343.00 15,984,306,399.00 16,080,564,636.00
ต้นทุนขาย 14,526,260,457.00 14,613,595,541.00 14,766,838,658.00
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ 825,351,243.00 867,820,711.00 718,799,773.00
ดอกเบี้ยจ่าย 92,147,111.00 126,598,643.00 147,467,374.00
ภาษีเงินได้ 187,107,235.00 112,408,768.00 134,782,860.00
  รวมรายจ่าย 15,630,881,306.00 15,720,453,141.00 15,769,493,418.00
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 425,826,037.00 263,853,258.00 311,071,218.00
กำไรต่อหุ้น (บาท) 170.33 105.54 124.43