บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
SERMSUK PUBLIC COMPANY LIMITED
 

ข้อมูลทั่วไปและกรรมการ

ประเภท: บริษัทมหาชน
วันเดือนปีที่จดทะเบียน: 16 พฤษภาคม 2537
เลขทะเบียนนิติบุคคล: บมจ.412
ทุนจดทะเบียน: 267,957,660 บาท
ประเภทธุรกิจ: ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มน้ำอัดลม น้ำดื่ม โซดา และเครื่องดื่มชนิดอื่น รวมถึงเป็นผู้จำหน่ายเครื่องดื่มชูกำลัง
ที่ตั้ง(กระทรวง): 252/35-36 อาคารสำนักงานเมืองไทย ภัทร คอมเพล็กซ์ ชั้น 27 - 28 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ที่ตั้ง (สบช.3) 252/35-36 อาคาร เมืองไทยภัทร คอมเพล็กซ์ ชั้น 27-28 ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0-2693-2255
ผู้มีอำนาจตามสบช. 3 นายสมชาย บุลสุข
ที่อยู่ผู้มีอำนาจ 28 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ผู้มีอำนาจ ร้อยตำรวจเอกประสิทธิ์ ตัณฑเศรษฐีนายเชิดพันธุ์ บุลสุข นายสมชาย บุลสุข นายสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ นายกอธัมมัคคาวิลลิ นายโรนัล สจ๊วต แมคแอคเคน นายทิมโมธี เอ็ดเวิร์ด มิงเกอสนายธะนิต พิศาลบุตร และ นายจักรกฤษณ์ บุลสุข กรรมการสองในเก้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทข้อจำกัดอำนาจของกรรมการ ไม่มี
กรรมการ ร้อยตำรวจเอกประสิทธิ์ ตัณฑเศรษฐี
นายเชิดพันธุ์ บุลสุข
นายสมชาย บุลสุข
นายสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์
นายสุรจิตต์ หวั่งหลี
นายกอธัม มัคคาวิลลิ
นายโรนัล สจ๊วต แมคแอคเคน
นายทิมโมธี เอ็ดเวิร์ด มิงเกอส
นายจักรกฤษณ์ บุลสุข
นายธะนิต พิศาลบุตร
นายประสงค์ สุขุม
นายจอห์น วิลเลี่ยม แฮนค็อค
นายวิลเลี่ยม ไฮเน็ค
นายราฮูล บัทนาการ์
นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ
บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
SERMSUK PUBLIC COMPANY LIMITED
 

เปรียบเทียบงบดุล

  หน่วย : บาท
  31 ธ.ค. 45 31 ธ.ค. 44 31 ธ.ค. 43
สินทรัพย์
  ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับสุทธิ 694,435,410.00 637,028,423.00 543,754,000.00
  สินค้าคงเหลือ 1,727,265,807.00 1,956,678,278.00 2,067,385,000.00
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,952,044,736.00 4,478,245,607.00 3,988,533,000.00
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์(สุทธิ) 2,522,047,037.00 2,081,756,089.00 2,023,428,000.00
  รวมสินทรัพย์ 7,401,580,950.00 7,608,144,247.00 7,023,752,000.00
หนี้สินและทุน
  เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย 569,947,136.00 735,197,810.00 458,244,000.00
    รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,241,819,613.00 2,806,367,130.00 2,510,848,000.00
  รวมหนี้สิน 2,271,011,446.00 2,830,935,034.00 2,542,601,000.00
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 5,130,569,504.00 4,777,209,213.00 4,481,151,000.00
ทุนจดทะเบียน 267,957,660.00 267,957,660.00 265,000,000.00
ทุนชำระแล้ว 260,747,180.00 260,000,000.00 260,000,000.00
จำนวนหุ้น 26,795,766 หุ้น 26,795,766 หุ้น 26,500,000 หุ้น
บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
SERMSUK PUBLIC COMPANY LIMITED
 

เปรียบเทียบงบกำไรขาดทุน

  หน่วย : บาท
  31 ธ.ค. 45 31 ธ.ค. 44 31 ธ.ค. 43
รายได้หลัก 15,157,405,155.00 15,151,875,198.00 3,677,941,000.00
  รวมรายได้ 15,254,137,686.00 15,243,066,361.00 3,696,467,000.00
ต้นทุนขาย 10,536,435,284.00 10,698,734,121.00 2,569,325,000.00
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ 3,850,063,470.00 3,591,828,940.00 862,002,000.00
ดอกเบี้ยจ่าย 105,394.00 8,259.00 1,000.00
ภาษีเงินได้ 229,783,774.00 287,994,354.00 77,760,000.00
  รวมรายจ่าย 14,678,950,429.00 14,615,407,179.00 3,518,275,000.00
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 575,187,257.00 627,659,182.00 178,192,000.00
กำไรต่อหุ้น (บาท) 22.09 24.14 6.85