บริษัท ระยองโอเลฟินส์ จำกัด
RAYONG OLEFINS CO.,LTD.

ข้อมูลทั่วไปและกรรมการ
ประเภท: บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน: 31 มีนาคม 2538
เลขทะเบียนนิติบุคคล: (1)936/2538
ทุนจดทะเบียน: 7,700,000,000 บาท
ประเภทธุรกิจ: ผลิตซื้อขายแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์ นำเข้าส่งออกผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์ อื่นๆ
ที่ตั้ง(กระทรวง): 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
ที่ตั้ง (สบช.3) 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ 0-3868-3393
ผู้มีอำนาจตามสบช. 3 นายอดิศร พลอยสังวาลย์
ที่อยู่ผู้มีอำนาจ 63/1 หมู่ 6 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
ผู้มีอำนาจ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และ ประทับตราสำคัญของบริษัท
กรรมการ นายกานต์ ตระกูลฮุน
นายสมชาย หวังวัฒนาพาณิช
นายอภิพร ภาษวัธน์
นายชลณัฐ ญาณารณพ
นายพิชิต นิธิวาสิน
นายเทพ วงษ์วานิช
นายวิรัช ศากรวิมล
นายคณิต คงธนารัตน์
นายคเณศ ขาวจันทร์
นายเจมส์ อาร์.ฟิทเทอร์ลิ่ง
นายแกรี่ คิน-มาน ลี
บริษัท ระยองโอเลฟินส์ จำกัด
RAYONG OLEFINS CO.,LTD.

เปรียบเทียบงบดุล
  หน่วย : บาท
  31 ธ.ค. 45 31 ธ.ค. 44 31 ธ.ค. 43
สินทรัพย์
  ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับสุทธิ 335,719,233.00 61,725,495.00 387,907,970.00
  สินค้าคงเหลือ 2,505,066,696.00 1,980,786,994.00 2,636,978,492.00
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 6,185,950,986.00 4,669,299,879.00 6,027,661,693.00
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์(สุทธิ) 16,939,685,591.00 18,264,678,177.00 17,753,903,975.00
  รวมสินทรัพย์ 27,201,447,594.00 24,573,451,163.00 24,970,753,158.00
หนี้สินและทุน
  เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย 2,027,340,248.00 440,245,100.00 951,694,120.00
    รวมหนี้สินหมุนเวียน 6,665,302,657.00 4,113,062,765.00 3,972,923,861.00
  รวมหนี้สิน 16,082,919,467.00 13,289,272,054.00 14,422,898,147.00
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 11,118,528,127.00 11,284,179,109.00 10,547,855,011.00
ทุนจดทะเบียน 7,700,000,000.00 7,700,000,000.00 7,700,000,000.00
ทุนชำระแล้ว 7,700,000,000.00 7,700,000,000.00 7,700,000,000.00
จำนวนหุ้น 77,000,000 หุ้น 77,000,000 หุ้น 77,000,000 หุ้น
บริษัท ระยองโอเลฟินส์ จำกัด
RAYONG OLEFINS CO.,LTD.
 

เปรียบเทียบงบกำไรขาดทุน
  หน่วย : บาท
  31 ธ.ค. 45 31 ธ.ค. 44 31 ธ.ค. 43
รายได้หลัก 26,194,329,901.00 23,278,434,061.00 28,027,620,647.00
  รวมรายได้ 26,291,275,486.00 23,695,343,250.00 28,070,600,517.00
ต้นทุนขาย 26,719,985,271.00 21,577,655,208.00 23,521,275,683.00
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ 123,561,361.00 277,973,176.00 238,887,245.00
ดอกเบี้ยจ่าย 647,754,076.00 666,271,443.00 987,185,541.00
ภาษีเงินได้   3,036,889.00  
  รวมรายจ่าย 27,497,998,373.00 22,524,936,716.00 25,999,916,117.00
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (1,206,722,887.00) 1,170,406,534.00 2,070,684,400.00
กำไรต่อหุ้น (บาท) (15.67) 15.20 26.89