บริษัท นิเด็ค อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
NIDEC ELECTRONICS (THAILAND) CO.,LTD.
 

ข้อมูลทั่วไปและกรรมการ

ประเภท: บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน: 24 สิงหาคม 2533
เลขทะเบียนนิติบุคคล: 10156/2533
ทุนจดทะเบียน: 1,950,000,000 บาท
ประเภทธุรกิจ: อุตสาหกรรม ผลิตสปินเดิลมอเตอร์ อิเล็คทรอนิคส์
ที่ตั้ง(กระทรวง): 118 หมู่ที่ 5 ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
ที่ตั้ง (สบช.3) 118 หมู่ 5 ถ.พหลโยธิน ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์ 0-3527-1453-5
ผู้มีอำนาจตามสบช. 3 นายเซซาบูโร คาวากูชิ
ที่อยู่ผู้มีอำนาจ 118 หมู่ 5 ถ.พหลโยธิน ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
ผู้มีอำนาจ นายยาซูโอะ ฮามากูชิ หรือนายชิเกโนบุ นากาโมริ หรือ นายฮิโรชิ โคเบะ หรือ นายโยจิ ยามาโมโต้หรือ นายคิโยโยชิ ทาเคกามิ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท
กรรมการ นายยาซูโอะ ฮามากูชิ
นายชิเกโนบุ นากาโมริ
นายฮิโรชิ โคเบะ
นายเซซาบูโร คาวากูชิ
บริษัท นิเด็ค อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
NIDEC ELECTRONICS (THAILAND) CO.,LTD.
 

เปรียบเทียบงบดุล

  หน่วย : บาท
  31 มี.ค. 46 31 มี.ค. 45 31 มี.ค. 44
สินทรัพย์
  ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับสุทธิ 1,620,510,799.00 1,050,470,012.00 767,621,993.00
  สินค้าคงเหลือ 338,655,932.00 364,220,451.00 392,662,357.00
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,150,584,531.00 3,081,652,385.00 2,587,058,988.00
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์(สุทธิ) 3,488,303,151.00 3,438,363,727.00 1,968,694,510.00
  รวมสินทรัพย์ 7,849,313,648.00 7,498,602,680.00 5,109,645,990.00
หนี้สินและทุน
  เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย 1,411,519,458.00 1,453,056,860.00 1,519,290,707.00
    รวมหนี้สินหมุนเวียน 3,412,968,903.00 3,590,975,696.00 2,018,240,818.00
  รวมหนี้สิน 3,689,887,510.00 4,052,154,565.00 2,021,168,045.00
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,159,426,138.00 3,446,448,115.00 3,088,477,945.00
ทุนจดทะเบียน 1,950,000,000.00 1,550,000,000.00 1,000,000,000.00
ทุนชำระแล้ว 1,950,000,000.00 1,550,000,000.00 1,000,000,000.00
จำนวนหุ้น 195,000,000 หุ้น 155,000,000 หุ้น 100,000,000 หุ้น
บริษัท นิเด็ค อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
NIDEC ELECTRONICS (THAILAND) CO.,LTD.
 

เปรียบเทียบงบกำไรขาดทุน

  หน่วย : บาท
  31 มี.ค. 46 31 มี.ค. 45 31 มี.ค. 44
รายได้หลัก 14,594,274,232.00 13,486,187,001.00 13,119,458,211.00
  รวมรายได้ 14,893,263,298.00 13,978,634,962.00 13,227,162,837.00
ต้นทุนขาย 12,792,316,933.00 12,185,215,169.00 10,856,558,152.00
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ 1,048,150,194.00 943,883,190.00 785,453,167.00
ดอกเบี้ยจ่าย 39,818,148.00 23,307,588.00 3,237,187.00
ภาษีเงินได้   (81,741,155.00) 47,249,450.00
  รวมรายจ่าย 13,880,285,275.00 13,070,664,792.00 11,692,497,956.00
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 1,012,978,023.00 907,970,170.00 1,534,664,881.00
กำไรต่อหุ้น (บาท) 6.00 9.00 15.34