บริษัท เนสท์เล่ แมนนิวแฟ็คเชอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
NESTLE MANUFACTURING (THAILAND) LIMITED
 

ข้อมูลทั่วไปและกรรมการ

ประเภท: บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน: 16 มิถุนายน 2525
เลขทะเบียนนิติบุคคล: 2087/2525 BOL(c)2000
ทุนจดทะเบียน: 250,000,000 บาท BOL(c)2000
ประเภทธุรกิจ: อุตสาหกรรม ครีมเทียม
ที่ตั้ง(กระทรวง): 500 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ที่ตั้ง (สบช.3) 500 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2657-8000
ผู้มีอำนาจตามสบช. 3 นายนภดล ศิวะบุตร
ที่อยู่ผู้มีอำนาจ 500 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ผู้มีอำนาจ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท
กรรมการ นายเกรแฮม แคมพ์เบลล์
นายทาดาชิ ยามาชิตะ
นายโทมัส เชลลิ่ง
นายเอ็ดมอนด์ อาร์.บอร์โจ
นายนภดล ศิวะบุตร
บริษัท เนสท์เล่ แมนนิวแฟ็คเชอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
NESTLE MANUFACTURING (THAILAND) LIMITED
 

เปรียบเทียบงบดุล

  หน่วย : บาท
  31 ธ.ค. 45 31 ธ.ค. 44 31 ธ.ค. 43
สินทรัพย์
  ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับสุทธิ 527,373,700.00    
  สินค้าคงเหลือ 198,402,380.00 258,652,400.00 105,198,617.00
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 789,738,221.00 766,426,389.00 496,850,711.00
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์(สุทธิ) 1,160,019,490.00 455,540,708.00 337,477,192.00
  รวมสินทรัพย์ 1,956,156,749.00 1,228,175,617.00 840,493,832.00
หนี้สินและทุน
  เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย 372,328,761.00 399,205,164.00 211,902,890.00
    รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,552,302,345.00 1,025,391,548.00 652,273,641.00
  รวมหนี้สิน 1,552,302,345.00 1,025,391,548.00 652,273,641.00
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 403,854,404.00 202,784,069.00 188,220,191.00
ทุนจดทะเบียน 250,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00
ทุนชำระแล้ว 250,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00
จำนวนหุ้น 250,000 หุ้น 50,000 หุ้น 50,000 หุ้น
บริษัท เนสท์เล่ แมนนิวแฟ็คเชอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
NESTLE MANUFACTURING (THAILAND) LIMITED
 

เปรียบเทียบงบกำไรขาดทุน

  หน่วย : บาท
  31 ธ.ค. 45 31 ธ.ค. 44 31 ธ.ค. 43
รายได้หลัก 3,010,895,709.00 2,668,176,417.00 2,020,927,093.00
  รวมรายได้ 3,027,554,625.00 2,680,834,545.00 2,023,864,989.00
ต้นทุนขาย 2,520,970,278.00 2,121,866,302.00 1,581,204,045.00
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ 184,208,565.00 159,271,672.00 97,100,059.00
ดอกเบี้ยจ่าย 19,788,945.00 13,648,508.00 10,643,425.00
ภาษีเงินได้ 91,516,502.00 117,484,185.00 100,544,517.00
  รวมรายจ่าย 2,816,484,290.00 2,412,270,667.00 1,789,492,046.00
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 211,070,335.00 268,563,878.00 234,372,943.00
กำไรต่อหุ้น (บาท) 2,249.35 5,371.28 4,687.46