บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด
IBM THAILAND CO.,LTD.
 

ข้อมูลทั่วไปและกรรมการ
ประเภท: บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน: 30 ตุลาคม 2495
เลขทะเบียนนิติบุคคล: 3676
ทุนจดทะเบียน: 26,412,000 บาท
ประเภทธุรกิจ: ขายเครื่องมือ และอุปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์) ให้บริการพัฒนา และวางระบบคอมพิวเตอร์ และให้บริการซ่อมบำรุง ให้เช่าทรัพย์สินระยะยาว ให้บริการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศแทนลูกค้า ให้กู้ยืมเงิน รับจ้างทำของ/และบริการให้คำปรึกษา
ที่ตั้ง(กระทรวง): 388 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ที่ตั้ง (สบช.3) 388 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2273-0041
ผู้มีอำนาจตามสบช. 3 นายธันวา เลาหศิริวงศ์
ที่อยู่ผู้มีอำนาจ 21/24 หมู่ 6 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
ผู้มีอำนาจ กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท
กรรมการ นางศุภจี สุธรรมพันธุ์
นายเฉลิม สองทิศ
นายทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์
นายสุรินทร์ จรรยาภรณ์พงษ์
นายธันวา เลาหศิริวงศ์
บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด
IBM THAILAND CO.,LTD.
 

เปรียบเทียบงบดุล
  หน่วย : บาท
  31 ธ.ค. 45 31 ธ.ค. 44 31 ธ.ค. 43
สินทรัพย์
  ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับสุทธิ 2,405,706,995.00 1,674,460,166.00 2,172,638,638.00
  สินค้าคงเหลือ 204,439,052.00 275,854,782.00 218,421,116.00
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,422,105,514.00 2,563,741,153.00 3,256,831,317.00
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์(สุทธิ) 264,294,941.00 347,819,214.00 246,844,677.00
  รวมสินทรัพย์ 4,180,758,797.00 3,506,718,050.00 4,408,418,559.00
หนี้สินและทุน
  เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย 85,273,569.00 190,064,669.00 253,103,138.00
    รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,989,831,108.00 2,621,340,303.00 3,625,783,444.00
  รวมหนี้สิน 3,031,725,816.00 2,647,904,554.00 3,647,002,523.00
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,149,032,981.00 858,813,496.00 761,416,036.00
ทุนจดทะเบียน 26,412,000.00 26,412,000.00 26,412,000.00
ทุนชำระแล้ว 26,412,000.00 26,412,000.00 26,412,000.00
จำนวนหุ้น 264,120 หุ้น 264,120 หุ้น 264,120 หุ้น
บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด
IBM THAILAND CO.,LTD.
 

เปรียบเทียบงบกำไรขาดทุน
  หน่วย : บาท
  31 ธ.ค. 45 31 ธ.ค. 44 31 ธ.ค. 43
รายได้หลัก 8,259,976,057.00 5,453,941,400.00 4,978,132,635.00
  รวมรายได้ 8,290,625,169.00 5,488,090,464.00 4,991,553,671.00
ต้นทุนขาย 6,117,498,131.00 3,768,655,131.00 3,368,308,133.00
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ 1,003,499,995.00 963,866,397.00 924,284,194.00
ดอกเบี้ยจ่าย   478,129.00 13,436,389.00
ภาษีเงินได้ 329,407,558.00 292,693,347.00 168,810,657.00
  รวมรายจ่าย 7,450,405,684.00 5,025,693,004.00 4,497,613,785.00
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 840,219,485.00 462,397,460.00 493,939,886.00
กำไรต่อหุ้น (บาท) 3,181.00 1,751.00 1,870.00