บริษัท ฮอนด้าออโตโมบิล(ประเทศไทย) จำกัด
HONDA AUTOMOBILE (THAILAND) CO.,LTD.
 

ข้อมูลทั่วไปและกรรมการ
ประเภท: บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน: 20 กรกฎาคม 2535
เลขทะเบียนนิติบุคคล: 10324/2535 BOL(c)2000
ทุนจดทะเบียน: 5,460,000,000 บาท BOL(c)2000
ประเภทธุรกิจ: ผลิตรถยนต์,อุปกรณ์,อะไหล่ชิ้นส่วน และส่วนประกอบ จำหน่ายปลีกและส่ง รถยนต์,อุปกรณ์,อะไหล่ชิ้นส่วน,ส่วนประกอบ และบริการซ่อมรถยนต์
ที่ตั้ง(กระทรวง): 49 หมู่ที่ 9 ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
ที่ตั้ง (สบช.3) 49 หมู่ 9 ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
โทรศัพท์ 0-3533-0999
ผู้มีอำนาจตามสบช. 3 นายโยอิจิ อาโอกิ
ที่อยู่ผู้มีอำนาจ 49 หมู่ 9 ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
ผู้มีอำนาจ นายซาโตชิ โตชิดะ หรือ นายมิโนรุ ยานาอิดานิหรือ นายพงส์ สารสิน หรือ นายคิฮะจิโร่ ชิฮะร่า หรือ นายโยอิจิ อาโอกิ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท
กรรมการ นายพงษ์ สารสิน
นายซาโตชิ โตชิดะ
นายมิโนรุ ยานาอิดานิ
นายโยอิจิ อาโอกิ
นายคิฮะจิโร่ ชิฮะร่า
นายพรวุฒิ สารสิน
นายคานาเมะ นันโตะ
นายทาคาโนบุ โอจิอาอิ
บริษัท ฮอนด้าออโตโมบิล(ประเทศไทย) จำกัด
HONDA AUTOMOBILE (THAILAND) CO.,LTD.
 

เปรียบเทียบงบดุล
  หน่วย : บาท
  31 ธ.ค. 45 31 ธ.ค. 44 31 ธ.ค. 43
สินทรัพย์
  ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับสุทธิ 4,347,577,994.00 2,921,795,588.00 2,842,811,232.00
  สินค้าคงเหลือ 3,240,899,491.00 1,458,079,750.00 1,645,244,589.00
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 11,545,880,549.00 6,411,351,243.00 6,287,923,121.00
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์(สุทธิ) 4,902,955,144.00 4,040,881,445.00 4,006,203,747.00
  รวมสินทรัพย์ 16,980,339,346.00 11,012,739,667.00 11,017,258,155.00
หนี้สินและทุน
  เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย 3,677,869,059.00 1,710,727,932.00 1,458,287,225.00
    รวมหนี้สินหมุนเวียน 8,815,317,668.00 5,358,518,629.00 5,679,461,966.00
  รวมหนี้สิน 8,925,664,643.00 5,358,518,629.00 6,131,692,366.00
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 8,054,674,703.00 5,654,221,038.00 4,885,565,789.00
ทุนจดทะเบียน 5,460,000,000.00 5,460,000,000.00 5,460,000,000.00
ทุนชำระแล้ว 5,460,000,000.00 5,460,000,000.00 5,460,000,000.00
จำนวนหุ้น 5,460,000 หุ้น 5,460,000 หุ้น 5,460,000 หุ้น
บริษัท ฮอนด้าออโตโมบิล(ประเทศไทย) จำกัด
HONDA AUTOMOBILE (THAILAND) CO.,LTD.
 

เปรียบเทียบงบกำไรขาดทุน
  หน่วย : บาท
  31 ธ.ค. 45 31 ธ.ค. 44 31 ธ.ค. 43
รายได้หลัก 52,825,305,488.00 33,830,142,763.00 25,056,092,518.00
  รวมรายได้ 53,806,836,918.00 34,696,334,917.00 25,833,449,080.00
ต้นทุนขาย 47,894,493,802.00 30,804,308,708.00 24,228,148,703.00
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ 3,289,494,408.00 3,086,835,377.00 1,456,987,272.00
ดอกเบี้ยจ่าย 3,800,844.00 36,535,583.00 76,217,548.00
ภาษีเงินได้ 218,594,199.00    
  รวมรายจ่าย 51,406,383,253.00 33,927,679,668.00 25,761,353,523.00
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 2,400,453,665.00 768,655,249.00 72,095,557.00
กำไรต่อหุ้น (บาท) 439.64 140.78 16.44