บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
CHAROEN POKPHAND GROUP CO.,LTD.
 

ข้อมูลทั่วไปและกรรมการ

ประเภท: บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน: 23 กันยายน 2519
เลขทะเบียนนิติบุคคล: 1096/2519 BOL(c)2000
ทุนจดทะเบียน: 17,616,500,000 บาท BOL(c)2000
ประเภทธุรกิจ: จำหน่ายอาหารปลา วัตถุดิบและเคมีภัณฑ์ให้บริการด้านเทคนิควิชาการ บริษัทลงทุน
ที่ตั้ง(กระทรวง): 313 อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ ชั้น 14,16 ถนนสีลม สีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ที่ตั้ง (สบช.3) 313 อาคาร ซีพี ทาวเวอร์ ชั้น 14,16 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ผู้มีอำนาจตามสบช. 3 นายวัลลภ เจียรวนนท์
ที่อยู่ผู้มีอำนาจ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ผู้มีอำนาจ นายจรัญ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ นายมนตรี เจียรวนนท์ ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ นายสุเมธเจียรวนนท์ ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการนายวัลลภ เจียรวนนท์ นายประเสริฐ พุ่งกุมาร นายมิน เธียรวร นายธีรยุทธพิทยาอิสรกุล นายพงษ์เทพ เจียรวนนท์ นายชิงชัย โลหะวัฒนะกุล นายเอี่ยมงามดำรงค์ สองในสิบเอ็ดคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท
กรรมการ นายจรัญ เจียรวนนท์
นายสุเมธ เจียรวนนท์
นายมนตรี เจียรวนนท์
นายธนินท์ เจียรวนนท์
นายวัลลภ เจียรวนนท์
นายประเสริฐ พุ่งกุมาร
นายมิน เธียรวร
นายธีรยุทธ พิทยาอิสรกุล
นายพงษ์เทพ เจียรวนนท์
นายชิงชัย โลหะวัฒนะกุล
นายเอี่ยม งามดำรงค์
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
CHAROEN POKPHAND GROUP CO.,LTD.
 

เปรียบเทียบงบดุล

  หน่วย : บาท
  31 ธ.ค. 45 31 ธ.ค. 44 31 ธ.ค. 43
สินทรัพย์
  ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับสุทธิ 819,806,184.00 622,996,079.00 367,664,179.00
  สินค้าคงเหลือ 98,342,648.00 74,843,578.00 76,807,062.00
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 12,541,829,906.00 9,955,692,233.00 3,293,343,245.00
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์(สุทธิ) 12,028,798.00 2,442,365.00 2,843,718.00
  รวมสินทรัพย์ 35,172,999,301.00 37,493,466,184.00 39,701,555,257.00
หนี้สินและทุน
  เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย 980,466,779.00 922,175,762.00 816,766,846.00
    รวมหนี้สินหมุนเวียน 6,116,465,216.00 5,706,451,391.00 5,746,425,147.00
  รวมหนี้สิน 8,577,505,835.00 9,576,451,391.00 10,995,800,147.00
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 26,595,493,466.00 27,917,014,793.00 28,705,755,110.00
ทุนจดทะเบียน 17,616,500,000.00 17,616,500,000.00 17,616,500,000.00
ทุนชำระแล้ว 17,616,500,000.00 17,616,500,000.00 17,616,500,000.00
จำนวนหุ้น 1,761,650,000 หุ้น 1,761,650,000 หุ้น 1,761,650,000 หุ้น
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
CHAROEN POKPHAND GROUP CO.,LTD.
 

เปรียบเทียบงบกำไรขาดทุน

  หน่วย : บาท
  31 ธ.ค. 45 31 ธ.ค. 44 31 ธ.ค. 43
รายได้หลัก 7,186,678,441.00 7,649,214,315.00 6,911,208,612.00
  รวมรายได้ 12,407,890,092.00 10,816,754,413.00 8,193,196,821.00
ต้นทุนขาย 5,816,605,362.00 6,182,201,395.00 5,240,029,885.00
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ 393,521,207.00 288,378,375.00 162,622,417.00
ดอกเบี้ยจ่าย 552,245,478.00 858,843,992.00 736,412,751.00
ภาษีเงินได้   201,294,889.00 214,367,187.00
  รวมรายจ่าย 9,251,731,044.00 7,863,002,939.00 7,013,512,023.00
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 3,156,159,048.00 2,953,751,474.00 1,179,684,798.00
กำไรต่อหุ้น (บาท) 1.81 1.69 .79