บริษัท แคนนอน ไฮเทค (ประเทศไทย) จำกัด
CANON HI-TECH (THAILAND) LTD.
 

ข้อมูลทั่วไปและกรรมการ
ประเภท: บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน: 21 สิงหาคม 2533
เลขทะเบียนนิติบุคคล: 9938/2533 BOL(c)2000
ทุนจดทะเบียน: 1,300,000,000 บาท BOL(c)2000
ประเภทธุรกิจ: ผลิตและส่งออกเครื่องใช้สำนักงาน เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่อพริ้นท์เตอร์ เครื่องโทรสาร และขายชิ้นส่วนประกอบของอุปกรณ์เหล่านี้ด้วย
ที่ตั้ง(กระทรวง): 89 หมู่ที่ 1 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
ที่ตั้ง (สบช.3) 89 หมู่ 1 ถ.สายเอเซีย ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โทรศัพท์ 0-3535-0080
ผู้มีอำนาจตามสบช. 3 นายมิคิโอะ ฮาเซกาว่า
ที่อยู่ผู้มีอำนาจ 89 หมู่ 1 ถ.สายเอเซีย ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
ผู้มีอำนาจ นายมิคิโอะ ฮาเซกาว่า หรือนายคาซูเออิ ไซโตะ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท
กรรมการ นายมิคิโอะ ฮาเซกาว่า
นายโตชิโซ ทานากะ
นายอิคูโอะ โซมะ
นายคาซูเออิ ไซโตะ
นายชู เอบิซาวา
นายคัทซึอิจิ ชิมิซึ
บริษัท แคนนอน ไฮเทค (ประเทศไทย) จำกัด
CANON HI-TECH (THAILAND) LTD.
 

เปรียบเทียบงบดุล
  หน่วย : บาท
  31 ธ.ค. 45 31 ธ.ค. 44 31 ธ.ค. 43
สินทรัพย์
  ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับสุทธิ 5,290,295,763.99   18,822.27
  สินค้าคงเหลือ 2,044,448,674.61 2,110,135,033.16 1,653,815,341.47
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 12,690,333,245.30 10,182,746,988.64 10,328,268,458.74
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์(สุทธิ) 2,723,066,757.39 3,138,715,092.43 2,563,494,681.75
  รวมสินทรัพย์ 15,455,240,441.64 13,542,473,656.02 13,224,148,358.98
หนี้สินและทุน
  เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย 6,508,103,791.59 2,557,988,679.36 3,031,779,543.39
    รวมหนี้สินหมุนเวียน 6,926,242,715.85 5,845,810,758.17 6,303,160,759.84
  รวมหนี้สิน 6,961,360,743.94 5,869,740,793.97 6,324,842,969.32
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 8,493,879,697.70 7,672,732,862.05 6,899,305,389.66
ทุนจดทะเบียน 1,300,000,000.00 1,300,000,000.00 1,300,000,000.00
ทุนชำระแล้ว 1,300,000,000.00 1,300,000,000.00 1,300,000,000.00
จำนวนหุ้น 1,300,000 หุ้น 1,300,000 หุ้น 1,300,000 หุ้น
บริษัท แคนนอน ไฮเทค (ประเทศไทย) จำกัด
CANON HI-TECH (THAILAND) LTD.
 

เปรียบเทียบงบกำไรขาดทุน
  หน่วย : บาท
  31 ธ.ค. 45 31 ธ.ค. 44 31 ธ.ค. 43
รายได้หลัก 52,319,954,837.09 41,184,142,818.86 38,520,798,332.27
  รวมรายได้ 52,426,333,087.50 41,478,376,483.26 38,871,331,856.14
ต้นทุนขาย 50,439,269,678.25 38,760,688,302.74 36,697,016,679.38
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ 828,976,125.09 1,339,150,323.84 1,168,500,275.79
ดอกเบี้ยจ่าย      
ภาษีเงินได้ 201,838,865.67 204,710,384.29 62,234,288.76
  รวมรายจ่าย 51,605,186,251.85 40,304,549,010.87 37,927,751,243.93
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 821,146,835.65 1,173,827,472.39 943,580,612.21
กำไรต่อหุ้น (บาท) 631.65 902.94 725.83