บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)
BANGKOK PRODUCE MERCHANDISING PUBLIC COMPANY LIMITED
 

ข้อมูลทั่วไปและกรรมการ

ประเภท: บริษัทมหาชน
วันเดือนปีที่จดทะเบียน: 27 มกราคม 2537
เลขทะเบียนนิติบุคคล: บมจ.273
ทุนจดทะเบียน: 600,000,000 บาท
ประเภทธุรกิจ: ค้าผลิตผลทางการเกษตร ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เช่น ไก่ชำแหละ เนื้อไก่แช่แข็ง อาหารสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูป ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์
ที่ตั้ง(กระทรวง): 313 อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ที่ตั้ง (สบช.3) 313 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2638-2000
ผู้มีอำนาจตามสบช. 3 นายอดิเรก ศรีประทักษ์
ที่อยู่ผู้มีอำนาจ 313 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ผู้มีอำนาจ นายอดิเรก ศรีประทักษ์ นายทง โชติรัต นายวรวิทย์ เจนธนากุล นายสุมิตร พฤทธิ์ธโนปจัย สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นายอดิเรก ศรีประทักษ์ หรือ นายทง โชติรัต หรือ นายวรวิทย์ เจนธนากุล หรือ นายสุมิตร พฤทธิ์ธโนปจัย ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายนพดล ศิริจงดี หรือ นายสมชาย กังสมุทร หรือ นายสมภพ กุลธวัชวิชัย หรือ นายวิโรจน์ จรัญญาโรจน์ หรือ นางสาวณัฎฐา เหลืองรัชนี รวมเป็นสองคนและ ประทับตราสำคัญของบริษัท ข้อจำกัดอำนาจของกรรมการ ไม่มี
กรรมการ นายอดิเรก ศรีประทักษ์
นายทง โชติรัต
นายวรวิทย์ เจนธนากุล
นายสุมิตร พฤทธิ์ธโนปจัย
นายนพดล ศิริจงดี
นายสมชาย กังสมุทร
นายสมภพ กุลธวัชวิชัย
นายวิโรจน์ จรัญญาโรจน์
นางสาวณัฎฐา เหลืองรัชนี
บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)
BANGKOK PRODUCE MERCHANDISING PUBLIC COMPANY LIMITED
 

เปรียบเทียบงบดุล

  หน่วย : บาท
  31 ธ.ค. 45 31 ธ.ค. 44 31 ธ.ค. 43
สินทรัพย์
  ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับสุทธิ 1,969,055,387.00 860,574,107.00 1,663,953,991.00
  สินค้าคงเหลือ 1,301,049,072.00 1,417,300,123.00 1,106,916,754.00
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,415,203,298.00 2,378,804,500.00 3,000,211,979.00
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์(สุทธิ) 3,447,534,074.00 2,118,066,381.00 1,418,277,862.00
  รวมสินทรัพย์ 8,029,281,216.00 6,565,420,817.00 6,518,944,923.00
หนี้สินและทุน
  เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย 534,953,644.00 383,241,268.00 498,962,276.00
    รวมหนี้สินหมุนเวียน 3,289,783,321.00 2,142,685,100.00 4,241,356,273.00
  รวมหนี้สิน 5,837,034,706.00 4,582,714,526.00 4,549,339,316.00
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,192,246,510.00 1,982,706,291.00 1,969,605,607.00
ทุนจดทะเบียน 600,000,000.00 600,000,000.00 600,000,000.00
ทุนชำระแล้ว 600,000,000.00 600,000,000.00 600,000,000.00
จำนวนหุ้น 60,000,000 หุ้น 60,000,000 หุ้น 60,000,000 หุ้น
บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)
BANGKOK PRODUCE MERCHANDISING PUBLIC COMPANY LIMITED
 

เปรียบเทียบงบกำไรขาดทุน

  หน่วย : บาท
  31 ธ.ค. 45 31 ธ.ค. 44 31 ธ.ค. 43
รายได้หลัก 17,293,038,076.00 16,456,089,268.00 19,147,574,981.00
  รวมรายได้ 17,492,532,231.00 16,603,219,136.00 19,619,360,873.00
ต้นทุนขาย 16,191,194,354.00 15,744,693,361.00 18,604,558,084.00
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ 640,296,457.00 560,386,894.00 558,331,615.00
ดอกเบี้ยจ่าย 198,302,942.00 240,373,852.00 236,791,535.00
ภาษีเงินได้ 83,502,641.00 3,989,238.00 33,237,165.00
  รวมรายจ่าย 17,118,887,274.00 16,549,443,345.00 19,481,918,399.00
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 373,644,957.00 53,775,791.00 137,442,474.00
กำไรต่อหุ้น (บาท) 6.23 .90 2.29