บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC CO.,LTD.
 

ข้อมูลทั่วไปและกรรมการ
ประเภท: บริษัทมหาชน
วันเดือนปีที่จดทะเบียน: 13 พฤศจิกายน 2535
เลขทะเบียนนิติบุคคล: บมจ.59
ทุนจดทะเบียน: 5,000,000,000 บาท
ประเภทธุรกิจ: ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 900-MHz และระบบ DIGITAL GSM ขายเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์โทรคมนาคม ซ่อมแซมโทรศัพท์เคลื่อนที่และการให้เช่าเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่
ที่ตั้ง(กระทรวง): 414 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ที่ตั้ง (สบช.3) 414 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2299-5855
ผู้มีอำนาจตามสบช. 3 นางสาวศันสนีย์ กัมพลานุวัตร
ที่อยู่ผู้มีอำนาจ 77/1035 ถ.สายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
ผู้มีอำนาจ นายบุญคลี ปลั่งศิริ นายสมประสงค์บุญยะชัย นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ สองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทข้อจำกัดอำนาจของกรรมการ ไม่มี
กรรมการ นายไพบูลย์ ลิมปพยอม
นายสมประสงค์ บุญยะชัย
นายศุภเดช พูนพิพัฒน์
นายบุญคลี ปลั่งศิริ
นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ
นายอรุณ เชิดบุญชาติ
นางทัศนีย์ มโนรถ
นายลัม ฮอน ฟาย
นายเชา วิง เคียง ลูคัส
นายบุญชู ดิเรกสถาพร

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC CO.,LTD.
 

เปรียบเทียบงบดุล
  หน่วย : บาท
  31 ธ.ค. 45 31 ธ.ค. 44 31 ธ.ค. 43
สินทรัพย์
  ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับสุทธิ 7,780,514,135.00 6,649,990,974.00 4,935,723,154.00
  สินค้าคงเหลือ 608,368,520.00    
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 13,691,666,514.00 21,245,909,388.00 16,975,161,036.00
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์(สุทธิ) 9,398,450,858.00 4,369,722,477.00 2,096,873,341.00
  รวมสินทรัพย์ 118,552,926,933.00 100,742,037,118.00 56,691,236,489.00
หนี้สินและทุน
  เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย 6,103,867,426.00 6,557,659,168.00 3,102,258,023.00
    รวมหนี้สินหมุนเวียน 28,016,421,206.00 27,531,450,427.00 15,352,346,570.00
  รวมหนี้สิน 67,583,580,332.00 59,981,350,259.00 28,725,866,725.00
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 50,969,346,601.00 40,760,686,859.00 27,965,369,764.00
ทุนจดทะเบียน 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00
ทุนชำระแล้ว 2,935,000,000.00 2,935,000,000.00 2,700,000,000.00
จำนวนหุ้น 5,000,000,000 หุ้น 500,000,000 หุ้น 500,000,000 หุ้น
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC CO.,LTD.
 

เปรียบเทียบงบกำไรขาดทุน
  หน่วย : บาท
  31 ธ.ค. 45 31 ธ.ค. 44 31 ธ.ค. 43
รายได้หลัก 54,437,753,441.00 39,169,603,782.00 24,637,870,884.00
  รวมรายได้ 56,626,111,065.00 41,037,636,681.00 28,073,519,643.00
ต้นทุนขาย 25,686,504,087.00 19,773,750,382.00 14,184,320,193.00
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ 10,284,521,027.00 7,111,136,469.00 2,988,183,341.00
ดอกเบี้ยจ่าย 2,437,210,935.00 1,329,841,956.00 733,037,369.00
ภาษีเงินได้ 6,294,753,345.00 4,998,870,045.00 3,569,030,109.00
  รวมรายจ่าย 45,195,809,668.00 37,186,319,586.00 21,474,571,012.00
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 11,430,301,397.00 3,851,317,095.00 6,598,948,631.00
กำไรต่อหุ้น (บาท) 3.89 1.39 24.44