บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
TOYOTA MOTOR THAILAND CO.,LTD.
 

ข้อมูลทั่วไปและกรรมการ
ประเภท: บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน: 5 ตุลาคม 2505
เลขทะเบียนนิติบุคคล: 251/2505 BOL(c)2000
ทุนจดทะเบียน: 7,520,000,000 บาท BOL(c)2000
ประเภทธุรกิจ: ผลิตรถยนต์เพื่อจำหน่าย จำหน่ายชิ้นส่วนอุปกรณ์รถยนต์ บริการซ่อมรถยนต์
ที่ตั้ง(กระทรวง): 186/1 หมู่ที่ 1 ถนนทางรถไฟเก่า สำโรงใต้ พระประแดง สมุทรปราการ 10130
ที่ตั้ง (สบช.3) 186/1 หมู่ 1 ถ.ทางรถไฟสายเก่า ต.สำโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ 0-2386-1000
ผู้มีอำนาจตามสบช. 3 นายเรียวอิจิ ซาซากิ
ที่อยู่ผู้มีอำนาจ 186/1 หมู่ 1 ถ.ทางรถไฟสายเก่า ต.สำโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
ผู้มีอำนาจ 1.นายเรียวอิจิ ซาซากิ ลงลายมือชื่อและประทับตราของบริษัทสำหรับกิจการทุกเรื่องของบริษัท2.นายยะซึฮิโระ มิชิมะ ลงลายมือชื่อและประทับตราของบริษัทเฉพาะการติดต่อกับกรมศุลกากร กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรมและองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผลิตภัณฑ์ของบริษัท3.นายมาซากิ นะคัทซึกาวะ ลงลายมือชื่อและประทับตราของบริษัทเฉพาะการติดต่อกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม กรมที่ดิน การทำธุรกรรมกับธนาคารและสถาบันการเงิน การชำระภาษีอากร การขอใบอนุญาตต่าง ๆการทำนิติกรรมสัญญา การแจ้งความร้องทุกข์ การถอนคำร้องทุกข์และการดำเนินคดีตามกฏหมาย 4.นายไพบูลย์ ไวความดี ลงลายมือชื่อและประทับตราของบริษัทเฉพาะการติดต่อกับกรมการค้าภายใน กรมการขนส่งทางบกหรือการติดต่อกับหน่วยงานราชการเอกชนหรือบุคคลต่าง ๆ ในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการตลาดหรือการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัท
กรรมการ นายเรียวอิจิ ซาซากิ
นายประมนต์ สุธีวงศ์
นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ
นายยะซึฮิโระ มิชิมะ
นายมาซากิ นะคัทซึกาวะ
นายไพบูลย์ ไวความดี
นายชลาลักษณ์ บุนนาค
นายเอกชัย รัตนชัยวงศ์
นายศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร
นายโยชิฮิเดะ ซูซูกิ
นายเรียวจิ อะราคิ
นายโคอิจิ อินะ
นายอะคิโอะ โตโยด่ะ
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
TOYOTA MOTOR THAILAND CO.,LTD.
 

เปรียบเทียบงบดุล
  หน่วย : บาท
  31 ธ.ค. 45 31 ธ.ค. 44 31 ธ.ค. 43
สินทรัพย์
  ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับสุทธิ 13,169,839,578.00 9,013,768,192.00 6,908,304,537.00
  สินค้าคงเหลือ 4,061,403,601.00 2,929,833,499.00 3,970,849,921.00
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 20,085,217,165.00 16,833,073,615.00 13,174,874,371.00
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์(สุทธิ) 11,458,805,639.00 10,303,884,197.00 12,760,113,176.00
  รวมสินทรัพย์ 34,216,323,364.00 32,510,006,885.00 35,681,114,315.00
หนี้สินและทุน
  เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย 12,128,822,239.00 7,195,406,374.00 6,707,680,478.00
    รวมหนี้สินหมุนเวียน 25,432,409,434.00 25,363,832,837.00 28,239,147,173.00
  รวมหนี้สิน 26,601,055,533.00 28,209,888,438.00 34,595,783,091.00
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 7,615,267,831.00 4,300,118,447.00 1,085,331,224.00
ทุนจดทะเบียน 7,520,000,000.00 7,520,000,000.00 4,520,000,000.00
ทุนชำระแล้ว 7,520,000,000.00 7,520,000,000.00 4,520,000,000.00
จำนวนหุ้น 7,520,000 หุ้น 7,520,000 หุ้น 4,520,000 หุ้น
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
TOYOTA MOTOR THAILAND CO.,LTD.
 

เปรียบเทียบงบกำไรขาดทุน
  หน่วย : บาท
  31 ธ.ค. 45 31 ธ.ค. 44 31 ธ.ค. 43
รายได้หลัก 101,814,227,946.00 66,074,461,408.00 53,787,995,855.00
  รวมรายได้ 103,186,045,150.00 67,404,630,642.00 54,998,365,383.00
ต้นทุนขาย 90,038,750,970.00 60,010,304,753.00 50,889,246,384.00
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ 8,966,121,987.00 6,517,797,153.00 5,930,148,819.00
ดอกเบี้ยจ่าย 866,022,809.00 661,741,513.00 1,115,770,560.00
ภาษีเงินได้      
  รวมรายจ่าย 99,870,895,766.00 67,189,843,419.00 57,935,165,763.00
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 3,315,149,384.00 214,787,223.00 (2,936,800,380.00)
กำไรต่อหุ้น (บาท) 440.84 30.49 (649.73)